Jag använder utbildningsplattformen Teachable för mina webb-utbildningar och nedanstående dokument från Teachable har jag själv översatt efter bästa förmåga, men det är den engelska texten som gäller.

Användarvillkor

1. Villkor

Genom att anmäla dig till denna skola accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och regler och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med om några av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Allt material i denna skola skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Användarlicens

1. Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia av nedladdningsbara material på skolans webbplats för personlig, icke-kommersiell övergångsvisning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

i. modifiera eller kopiera materialet

ii. använda materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).

iii. försöka att dekompilera eller omvänd teknik av någon programvara som finns på skolans webbplats

iv. ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller

v. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.

2. Licensen upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av företaget när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialen på skolans hemsida tillhandahålls "som de är". Skolan ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekas alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar skolan inte eller lämnar några upplysningar om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Skolan är under inga omständigheter ansvarig för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på skolans webbplats, även om Skolan eller en behörig av skolan har underrättats muntligen eller skriftligen om eventuella skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar kanske inte för dig.

5. Revisioner och Errata

Material som visas på skolans hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Skolan garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Skolan kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Skolan gör dock inte något åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar

Skolan har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte godkännande av webbplatsens skola. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

Skolan kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Alla anspråk i samband med skolans webbplats skall regleras av lagstiftningen i hemlandet för skolans ägare utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
   1. modify or copy the materials;
   2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
   3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
   4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
   5. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.