Jag använder utbildningsplattformen Teachable för mina webb-utbildningar och nedanstående dokument från Teachable har jag själv översatt efter bästa förmåga, men det är den engelska texten som gäller.

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy reglerar hur skolan samlar in, använder, underhåller och förmedlar information som samlats in från användare (var och en, en "student") på skolan. Denna sekretesspolicy gäller skolan och alla kurser som erbjuds av skolan.

Personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in personuppgifter från studenter på olika sätt, inklusive men inte begränsat till när studenter anmäls till skolan eller en kurs inom skolan, prenumerera på ett nyhetsbrev och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner, eller resurser som vi gör tillgängliga i vår skola. Studenter kan besöka skolan anonymt. Vi kommer endast att samla in personuppgifter från studenter om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Studenter kan vägra att lämna personuppgifter, men det kan hindra dem från att delta i vissa skolrelaterade aktiviteter.

Hur vi använder insamlad information

Skolan kan samla in och använda studenternas personliga identifieringsuppgifter för följande ändamål:

• För att förbättra kundservicen

Informationen du tillhandahåller hjälper oss att svara på dina kundserviceförfrågningar och stödja behoven mer effektivt.

• För att personifiera användarupplevelse

Vi kan använda information i sammandrag för att förstå hur våra studenter som grupp använder de tjänster och resurser som tillhandahålls i vår skola.

• Skicka periodiska e-postmeddelanden

Vi kan använda studentens e-postadresser för att skicka studentinformation och uppdateringar avseende deras order. Studentens e-postadresser kan också användas för att svara på Studentförfrågningar, frågor eller andra förfrågningar.

Dela din personliga information

Vi säljer inte, handlar eller hyr Studentens personuppgifter till andra.

Tredje parts webbplatser

Studenter kan hitta reklam eller annat innehåll i vår skola som länkar till webbplatser och tjänster från våra partners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredje parter. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkar som visas på dessa webbplatser och ansvarar inte för de metoder som används av webbplatser som är kopplade till eller från vår skola. Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ändras ständigt. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sin egen integritetspolicy och kundservice. Surfande och interaktion på någon annan webbplats, inklusive webbplatser som har länk till vår Student, är föremål för webbplatsens egna villkor och policy.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Skolan har rätt att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. Vi uppmuntrar studenter att regelbundet kolla denna sida för eventuella ändringar. Du bekräftar och godkänner att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna sekretesspolicy och bli medveten om ändringar.

Din godkännande av dessa villkor

Genom att anmäla dig till skolan, innebär det att du accepterar denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner denna sekretesspolicy, registrera dig inte på skolan. Din fortsatta anmälan till skolan efter att det skett ändringar i denna sekretesspolicy kommer att anses vara din acceptans av dessa ändringar.


Privacy Policy

This Privacy Policy governs the manner in which the School collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “Student”) of the School. This Privacy Policy applies to the School and all Courses offered by the School.

Personal identification information

We may collect personal identification information from Students in a variety of ways, including, but not limited to, when Students enroll in the School or a Course within the School, subscribe to a newsletter, and in connection with other activities, services, features, or resources we make available in our School. Students may visit the School anonymously. We will collect personal identification information from Students only if they voluntarily submit such information to us. Students can refuse to supply personal identification information but doing so may prevent them from engaging in certain School related activities.

How we use collected information

The School may collect and use Students’ personal identification information for the following purposes:

  • To improve customer service
    Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
  • To personalize user experience
    We may use information in the aggregate to understand how our Students as a group use the services and resources provided in our School.
  • To send periodic emails
    We may use Student email addresses to send Students information and updates pertaining to their order. Student email addresses may also be used to respond to Student inquiries, questions, or other requests.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Student personal identification information to others.

Third party websites

Student may find advertising or other content in our School that link to the websites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these websites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our School. In addition, these websites or services, including their content and links, may be constantly changing. These websites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Student, is subject to that website's own terms and policies.

Changes to this Privacy Policy

The School has the discretion to update this Privacy Policy at any time. We encourage Students to frequently check this page for any changes. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this Privacy Policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By enrolling in the School, you signify your acceptance of this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not enroll in the School. Your continued enrollment in the School following the posting of changes to this Privacy Policy will be deemed your acceptance of those changes.